Usługi kadrowo-płacowe

Rzetelna i sprawna obsługa

Obsługa kadr i płac

W ramach usług kadrowo-płacowych przejmujemy na siebie obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudniania i rozliczania pracowników. Gwarantujemy poprawność prowadzonej dokumentacji oraz poufność przekazywanych informacji. Dzięki współpracy z naszą firmą, zyskują Państwo pewność, że wszystkie procesy kadrowo-płacowe przebiegają sprawnie, bezpiecznie i zgodnie z obowiązującym prawem.

Obsługa kadr

 • Prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników
 • Zgłaszanie pracowników do ZUS
 • Obsługę przyjęcia nowego pracownika do firmy
 • Przygotowywanie dokumentów kadrowych, m.in. umów o pracę, świadectw pracy, aneksów do umów
 • Ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie urlopów i prowadzenie ewidencji urlopowej
 • Monitorowanie ważności badań lekarskich i przygotowywanie skierowań na badania wstępne i okresowe
 • Monitorowanie aktualności szkoleń BHP
 • Obsługę pracowników w zakresie sporządzania: zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o zarobkach, świadectw pracy
 • Raportowanie zgodnie z wymaganiami Klienta
 • Reprezentowanie Klienta podczas kontroli prowadzonej przez uprawnione organy administracji państwowej
 • Przygotowywanie korekt list płac, deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych ZUS
 • Pełną obsługę umów o pracę oraz umów cywilno – prawnych (w tym umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich)

Obsługa płac

 • Ewidencja danych kadrowych w systemie kadrowo-płacowym
 • Zarządzanie wynagrodzeniami
 • Sporządzanie list płac
 • Obliczanie obciążeń (składki ZUS, zaliczki PIT) związanych z wypłatą wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, w tym obciążeń z tytułu Funduszu Pracy i ZFŚS
 • Naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odpraw
 • Obsługiwanie przelewów
 • Przygotowywanie deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON
 • Przygotowywanie rozliczeń z ZUS, US i PFRON
 • Przygotowywanie rocznych deklaracji PIT 11/40
 • Ustalanie uprawnień urlopowych (wymiar urlopu, urlop należny, bilanse urlopowe)
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS w zakresie informacji wynikających z prowadzonej dokumentacji kadrowej
 • Przygotowywanie dokumentów i obsługa podczas audytu

Skontaktuj się z nami!

Chciałbyś nawiązać z nami współpracę?

Zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą